Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН EAGLESBASKETBALL.COM

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между БК „София Ийгълс“ ООД, ЕИК 207306806, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Донка Ушлинова“ № 2, наричано по-долу за краткост Търговец, и клиентите, наричани по-долу Потребители, на платформата за електронна търговия „eaglesbasketball.com“, наричана по-долу Платформата.

II. ОБЩИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Търговеца: БК „ София Ийгълс“, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 207306806,
Седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Донка Ушлинова“ № 2;
Адрес за отправяне на жалби от потребители: София ул. „Донка Ушлинова“ № 2; сграда 3;

Данни за кореспонденция:
Email: sofia@eaglesbasketball.com
Телефон: +359 898 335 335

6. Надзорни органи:
6.1. Комисия за защита на личните данни:
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 91 53 518
факс: 02 / 91 53 525
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
6.2. Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ
Чл. 3. По смисъла на тези Общи условия:
„Договор за продажба” е сключеният от разстояние чрез настоящия Електронен магазин договор за покупко-продажба на стока/стоки между Търговеца и Потребител, неразделна част от който са настоящите Общи условия.
„Електронен магазин” или „Платформа“ е платформа за електронна търговия, достъпна чрез домейнa www.eaglesbasketball.com и неговите поддомейни, която представлява виртуална платформа за предлагане на стоки на Търговеца и чрез която Потребителите имат възможност да сключват Договори за продажба.
„Куриер” е търговец – доставчик на куриерски или други пощенски услуги, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„Общи условия“ представляват настоящите общи условия, регулиращи отношенията между Търговеца и Потребителя във връзка с ползването на Платформата и Договорите за продажба.
„Ползвател“ означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Платформата, в това число, но не само, всеки Клиент.
„Поръчка” е направената от Потребител през Електронния магазин заявка за покупка на една или повече конкретни стоки. Това по същество е електронен документ, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на стоки. Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.
„Потребител” или „Клиент“ e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки и е сключил Договор за продажба с Търговеца през Платформата.
„Търговец“ е БК „София Ийгълс“ , осъществяващ продажби чрез Платформата. Търговецът е лицето, с което Потребителят сключва Договор за продажба на конкретна стока или стоки.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 4. Общите условия са задължителни за всички Ползватели на Електронния магазин, считано от момента на приемането им. За приемане се счита изрично волеизявление от Ползвателя, направено в писмена или електронна форма, включително изявление, извършено чрез Платформата. Приемането се извършва при извършване на регистрация на профил, при сключване на Договор за продажба или друг момент, ако страните се разберат за това.
Чл. 5. При всяко използване на Платформата и закупуване на стоки от него, Потребителят следва внимателно да се е запознал с Общите условия и да се е съгласил да се прилагат при отношенията му с Търговеца.
Чл. 6. Всички стоки, включително тези в промоция и/или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в електронния магазин при спазване на изискванията за предоставяне на информация относно наличността на стоката.
Чл. 7. Електронният магазин може да съдържа линкове към други уебсайтове. Търговецът не носи отговорност за информацията, включително политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира. В случай че Ползвател открие нередности в такива уебсайтове, той може да уведоми Търговеца, а последният ще направи всички усилия за коригиране на нередностите, включително ще уведоми собственика на конкретния уебсайт и/или ще премахне линка.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 8. Чрез Платформата Потребителите имат възможност:
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да извършат регистрация и да създадат профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да сключват Договори за продажба;
Да извършват плащания във връзка със сключените Договори за продажба;
Да получават информация за нови стоки и промоции, предлагани от Търговеца в Платформата;
Да извършват електронни изявления във връзка с отношенията си с Търговеца, свързани с ползването на Платформата. Волеизявления, направени от регистриран потребител, се считат изрично направени от регистрираното лице;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от действащото законодателство;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 9. Търговецът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката и действащото право критерии и условия.
Чл. 10. (1) Договорът за продажба се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в електронна форма.
(2) По силата на сключения с Потребителите Договор за продажба, Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от Потребителя стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора.
(3) Потребителите заплащат на Търговеца посочената цена за стоките, както и стойността на доставката и други свързани задължения, които са изрично посочени на Платформата във връзка с продажбата на избраните стоки. Търговецът няма право да начислява такси, за които не е предварително уведомил Потребителя.
Чл. 11. (1) Всички изявления между Потребителя и Търговеца във връзка с ползване на Платформата, сключването и изпълнението на Договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. За електронните писма и електронните изявления между Търговец и Потребител, изпратени на електронна поща или като съобщение чрез Платформата, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо страните.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
Чл. 14. Достъпът до платформата с цел регистрация или извършване на поръчка е позволено на всеки Ползвател.
Чл. 15. Търговецът си запазва правото едностранно да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Ползвател до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, в случай на съмнение за измама, закононарушение или друга основателна причина. При това положение единственото право на Потребителя е да се обърне към посочените контакти на Платформата, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност. В случай че е направено плащане във връзка с направена поръчка, която Търговецът откаже да изпълни поради посочена по-горе причина, той следва да върне получените средства за своя сметка, доколкото това е възможно. В случай на съмнение за престъпление или закононарушение, Търговецът уведомява компетентните органи.
Чл. 16. (1) Клиентът има право да публикува мнения относно стоки, както и да се свързва с Търговеца на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани.
(2) Комуникацията с Търговеца може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта данни в раздел „Контакти”.
Чл. 17. Търговецът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или друга информация за предлаганите от него промоции на сайта, за определен период от време.
Чл. 18. В Електронния магазин на всяка стока е посочена цената, основните характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
Чл. 19. Всички цени на стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен данък добавена стойност (ДДС) и всички други изисквани от законодателството данъци или такси, както и цената на всички стоки и услуги, които следва да бъдат заплатени допълнително от Потребителя, освен ако изрично не е посочено друго. В обявената цена не се включва цена за обработване и доставка, които, в случаите, когато се дължат, се изчисляват допълнително при извършване на поръчката и се обявяват чрез Платформата. В случаите, когато продажната цена на стоката или услугата е съставена от отделни елементи със съответни продажни цени, Платформата предоставя сбора от продажните цени ясно и точно, като крайна цена. Възможна е разлика в цените на продуктите във физическите ни магазини и в онлайн магазина ни.
Чл. 20. Всички изображения на стоките, поместени на сайта, са примерни и имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои от изображенията на стоките в сайта да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата. Търговецът не носи отговорност за такива несъответствия.
Чл. 21. Поръчки в Платформата се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Чл. 22. Работното време на консултантите на Електронния магазин е следното: от понеделник до петък от 10:00 до 15:00 часа.
Чл. 23. (1) Поръчки, получени без коректно попълнени или липсващи данни за Потребителя – купувач, се анулират, ако Търговецът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката.
(2) В случай че купувачът и получателят на стоките са различни лица, това следва изрично да бъде посочено. В случай на съмнения или непредоставени данни Търговецът може да откаже да изпълни поръчката.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 24. Потребителите използват интерфейса на Платформата, за да сключват Договори за продажба. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Потребителя, последният следва да приеме тези Общи условия при завършване на поръчката.
Чл. 25. Потребителите сключват Договора за продажба при следната процедура:
Влизане в системата за извършване на поръчки в Платформата (чрез регистриран профил или като анонимен Потребител);
Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора (ако има регистрация – това може да е направено предварително);
Предоставяне на данни за извършване на доставката (ако има регистрация – това може да е направено предварително);
Избор на способ и момент за плащане на цената;
Потвърждение на поръчката.

IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 26. Всяка отделна направена поръчка се счита за сключване на отделен Договор за продажба.
Чл. 27. (1) За всяка отделна поръчка се сключва отделен Договор за продажба. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Търговецът да се свърже с него на посочените данни за контакт, ако това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор за продажба.
(2) Търговецът има право да откаже да изпълни (има право да анулира) направената от Потребителя поръчка, за което следва да уведоми последния. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:
неприемане от страна на банката-издател на Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при онлайн плащания;
предоставените от Потребителя данни са непълни и/или грешни.
(3) Търговецът може да организира заедно и едновременно доставката на няколко поръчки, ако те са направени непосредствено или в кратък период една след друга.
(4) Правата на Потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки Договор за продажба. Упражняването на тези права не засяга и няма действие по отношение на други Договори за продажба. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от Договора за продажба на определена стока не засяга други Договори за продажба.
Чл. 28. При упражняване на правата по Договора за продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено стоките, по отношение на които упражнява правата.

X. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ ГРУПИ КЛИЕНТИ
Чл. 29. Правилата на настоящия раздел се прилагат единствено спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на Договора за продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са „потребители“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-и октомври 2011 г. Потребител по смисъла на горните актове е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договора действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Чл. 30. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока в Платформата.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца в профила на всяка стока в Платформата.
(3) Стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за продажба.
(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение се определят в настоящите Общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством Платформата.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в Платформата преди сключването на договора за продажба.
(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Платформата или електронна поща.

XI. ПЛАЩАНЕ
Чл. 31. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането от Търговеца:

1. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е **** лв .
5. Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
6. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Чл. 32. Цената на всяка стока може да се променя динамично. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Електронния магазин към момента на завършване на поръчката.
Чл. 33. Търговецът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN (лева). Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя.
Чл. 34. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Търговеца цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 BGN (лева), плащането се извършва само по банков път.

XII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 35. (1) След като в Платформата постъпи поръчка, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка. От този момент се счита, че е сключен Договора за продажба.
(2) Ако Търговецът не може да изпълни Договор за продажба поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.
(3) Доставка се прави само на успешно приети поръчки. В зависимост от избраните методи за доставка, поръчката се доставя съгласно условията на Куриера, като Потребителят следва да бъде предварително уведомен за това чрез Платформата.
Чл. 36. (1) Информация за срока на доставка на поръчката се предоставя при сключване на договора с потребителя чрез Платформата.
(2) В случай че в Платформата не е посочен срок за доставка, срокът на доставка на стоките е до 30 календарни дни, считано от датата, следваща завършването на поръчката на Потребителя.
(3) Обичайните сроковете за доставка на поръчани чрез Платформата стоки са следните:
– За стоки, поръчани до 12:30 часа българско време – 2 работни дни, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.
– За стоки, поръчани след 12:30 часа българско време – 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
(4)Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния Куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат, след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
(5) При наличие на обективни причини, Търговецът може едностранно да удължи посочените срокове за доставка. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, Търговецът се ангажира да информира своевременно Потребителя, включително чрез внасяне на съответни промени в настоящите Общи условия.
Чл. 37. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен), до офис на Куриера в съответния град, ако е налична такава възможност в Платформата или до избран търговски обект (физически магазин) на Търговеца, съгласно публикуван в Електронния магазин списък.
Чл. 38. Цените за доставка са съгласно търговските условия на Куриера (ако такъв се използва при доставката. Доставки на поръчки до избран търговски обект не се таксуват.
(2) При поръчки на стойност над 100 BGN (лева), доставката е за сметка на Търговеца, независимо от избрания метод на доставка.
Чл. 39. В случай че доставката е възможна да се извърши от няколко Куриера, Търговецът, чрез Платформата предоставя информация за стойността на услугата и възможност за избор на Куриер от страна на Потребителя.
Чл. 40. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, не отиде до посочения офис на Куриера (ако е избрал тази опция) или съответния търговски обект (при избор на тази опция), Търговецът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. В този случай Търговецът не дължи връщане на заплатената сума.
Чл. 41. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца.
Чл. 42. Ако Потребителят не уведоми Търговеца съгласно чл. 41, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 43. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

XIII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 44. (1) Клиент, който има качество „потребител“ по смисъла на чл. 29, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез стандартен формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези Общи условия.
Чл. 45. Посоченият в чл. 44 по-горе 14 (четиринадесет)-дневен срок за отказ от сключения договор започва да тече от датата на получаването на купената стока от Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или:
когато Потребителя е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната стока;
при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме последната партида или част;
при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, приеме първата стока.
(2) В случай че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в 14-дневния срок за отказ, Потребителят следва да поеме всички преки разходи по връщането на отказаните продукти, в това число и разходите за доставка.
(3) Отказ от договора може да се направи и пред Куриера при доставяне на стоката или представителя в търговския обект, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Клиента и не се дължат на непреодолима сила.
(4) Когато Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора.
(5) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от Договора за продажба, Търговецът възстановява всички суми, получени от него, с изключение на разходите за обратна доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако последният не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца в Платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от Договора за продажба с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпни в Платформата и в Приложение № 1 към тези Общи условия.
(8) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите, които върнат стоката в оригиналната ѝ опаковка, в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, документи, етикети и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.
(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 46. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
други предвидени в закона случаи.
Чл. 47. (1) Рекламации на закупени стоки чрез Платформата следва да бъдат направени в съответствие със Закона за защита на потребителите или в съответствие с условията и сроковете на предоставената търговска гаранция.
(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното в Договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
производствени дефекти на стоката;
констатирани липси на части от стоката;
изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
повреда на стоката при транспортирането.
(3) Рекламацията може да се предяви пред Търговеца на посочения имейл адрес в секция контакти до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката до 7 календарни дни от датата на предявената рекламация.
(4) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в сходна стока от същия вид, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Търговецът може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените или при доплащане на Потребителя, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
(5) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана и т.н.);
Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
Запазена оригинална опаковка и етикет;
Приложени оригинални документи за закупуване.
(6) Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса уговорен с Търговеца.
(7) При замяна на стоки, транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Електронния магазин. В случай че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане чрез Куриера, ако такъв е използван.
(8) В случай че в населеното място на Потребителя няма офис на Куриера, то той трябва да се свърже с Търговеца за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 48. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Търговеца, която можете да достъпите тук: Политика за поверителност.
(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Търговецът ги обработва за целите и в сроковете, посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни.
Чл. 49. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя / Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите данни за вход, Търговецът може да предостави възможност за въвеждане на нови и/или автоматично да генерира данни за вход.